Szkíta kifestő

2014.08.13 18:46

A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedt egykor a sztyeppevidéken élő szkíta műveltségű népek köre. Európában szkítáknak, Közép-Ázsiában szakáknak, Kínában pedig hunoknak nevezték őket. Számos sikeres sztyeppei törzsszövetség népei mögött is szkíta kultúrájú népeket találunk. Évezredeket átívelő műveltségük rendre áthagyományozódott az új népalakulatokra. Így a magyar hagyomány is gazdagon őrzi a szkítáktól eredő műveltség számos tömbjét. Ilyen a sztyeppei kalendárium, ilyen a sztyeppei lótenyésztés, a sztyeppei lovas-katona harci felszerelése, iparok és harcászati stratégiák. A legsikeresebb sztyeppei népek, mint minden időben a tevékeny közösségek, a korabeli magas-műveltséget képviselték.
Amióta az orosz cárok összegyűjtötték a szibériai sírok kincsleleteit az Ermitázs gyűjteményébe, egyre gazdagabb az a régészeti anyag, amelyen mindezt lemérhetjük. Az ötvösmunkákon máig túlélő mítoszként látható a Szent László-legenda! Hogy miért kapcsolták össze őseink e régi sztyeppei legendát éppen László magyar királlyal? Mert ő volt arra a legméltóbb, ezért Szent László volt az, akiről e régi monda is eszükbe jutott. Nagy Géza, László Gyula, Jankovics Marcell és más régész/művészettörténész kutatók bemutatták, hogy a világosság és a sötétség mítikus küzdelmét is magába foglalja ez az ősi legenda.
A Kr. e. 5.-3. században a magyar Alföldön is éltek szkíták, s a Nemzeti Múzeumban találkozunk a szkíták gazdag hagyatékával. Megcsodáljuk a zöldhalompusztai vagy a tápiószentmártoni aranyszarvast. Első rajzunk is egy, a magyarországiakhoz hasonlító aranyszarvas a Krím félszigetről, a Fekete- tenger északi félszigetéről, ahol gazdag királysírokat tártak föl a múlt században, s századunk elején is. E királysírok hatalmas föld- és kőhalmok (kurgánok, korhányok) mélyén találhatók. A kurgánok a sztyeppei fejedelmek sírja fölé emelt "földpiramisok", melyeknek csúcsát régen még egy álló kőszobor alak is díszítette.
Igen jellegzetes szkíta leletek a bronz harangok és csörgők. Rudak végére erősítették őket, vagy az állatok nyakába akasztották. Használták őket zeneszerszámként is, de talán "regöléskor" is. Tudjuk, hogy az eurázsiai hun-szkíta pásztornépek kiterjedten használtak csengőket, kolompokat, harangokat, melyeknek hangját összehangolták. Ezt az ősi művészetet mások is átvették, s régi időkre mennek vissza a kínai bronzharangok is. A szkíta népek gazdag halottkultusza segítségünkre van abban, hogy elképzeljük a korabeli életet. A szkíták nagy mennyiségben hagytak hátra mindenféle használati tárgyat, edényt, harci eszközöket és lószerszámot, kocsi-felszerelést. Az Altáj-hegység fagyott királysírjaiban még ruházat és étel maradékok is fönnmaradtak.
A szkíták nemcsak harcos pásztornépek voltak, hanem állattenyésztő és földművelő közösségeket is fenntartó törzsszövetségek. Igaz, legtöbb adat népmozgásaikról éppen a harci cselekmények kapcsán maradt fönn. Magyar hagyományként is fennmaradt a törzsek vérszerződése. A meng kínai szó jele ma is a vérszerződést jelenti: benne a nap és a hold karaktere alatt a vér karaktere szerepel. A nagyállattenyésztő pásztorokat az állatok őrzése kiváló harcossá neveli. A nagy területen működő törzsek megszervezése gyakran hívott életre közülük erőskezű uralkodót. Névről is ismerünk egyet az Európai oldal följegyzéseiből: Ateaszt, aki a Kr.sz. előtti 4. században uralkodott.
A harcos szkíták életét Hérodotosz, a nagy görög történetíró is bemutatja, s ez hitelesíti azt, amit a sírokba került használati tárgyakból kikövetkeztethetünk. A gazdag kul obai kurgánból került elő például az a fésű, melynek fogantyúján harci jelenetet láthatunk. Megfigyelhetjük rajta a szkíták ruházatát, fegyverzetét, észrevehetjük, hogy ők még nem ismerték a kengyelt, s e jelenetben lóról szállva tőrrel és pajzzsal harcolnak. A kopjáját döfésre emelő lovas görög sisakot visel. Láthatjuk, hogy fegyverzetükhöz hozzátartozott az íj és a nyílvesszők, melyek két különálló, de lapjával egymáshoz erősített tegezben foglaltak helyet, s ez a kettős-tegez a derékszíjról lógott le a bal oldalukon. A szkítákat megörökítő legtöbb jelenetben fegyverzetet viselő harcosokat láthatunk.
A szkíták, a Fekete-tenger északi vidékén, szomszédságban éltek a görögökkel. Kereskedtek egymással, s a görögök is gyakran ábrázolták a szkítákat edényeiken. Fekete-tenger vidéki szkíta királysírokból valók azok az ezüst serlegek, melyeken a szkíták hétköznapi életébe pillanthatunk be. A csertomliki ezüstvázán a szkíta csikóslegények pányvákkal lovakat szakítanak ki a ménesből. Az eredeti fémdomborításon sem, és a mi rajzunkon sem láthatók a pányvák, de a jelenet mozdulatai annyira kifejezőek, hogy e pányvákat, "rejtvényfejtésként" akár, mi is odarajzolhatjuk. A régészeti leletek tanúsága szerint a lovat éppen ezen a tájon, a pontuszi sztyeppén, a mai Ukrajna vidékén háziasították, s kezdtek tenyésztésébe a szkíták elődei, mintegy 6000 évvel ezelőtt.
A szkíták díszítőművészetéből ízelítőt adó válogatás a korabeli élet több epizódját bemutatja. A szkíta műveltség része volt a honfoglaló magyarok életének is. Ezek ismerete mindannyiunk számára tanulságos. Reméljük, hogy az eurázsiai művészeteket bemutató sorozatban eddig már megjelent kifestőkhöz hasonlóan a Szkíta kifestő is sok örömet szerez majd a rajzolni és festeni szerető felnőtteknek és gyerekeknek.

Budapest, 1999, december 17.

Bérczi Szaniszló


A füzet előlapja


A füzet hátlapja


Letölthető kiadvány