Megjegyzés (Csihák György)

2020.07.07 21:19

MEGJEGYZÉS

 

Országunk neve ma, nemzetközileg is elismerten: Hungaria – ami annyit tesz, mint „Hunország”, illetve „Hunok országa”. A bizonyára több mint 1000 éves és írott történelmi alkotmányunkban a magyar király „Rex Hungarorum” és országunkat jelképező koronánk neve „Sacra Regni Hungarici Corona” – ami annyit tesz, mint „Hunország (vagy Hunok Országának) Királya, illetve „Hunország (vagy) Hunok Országának Megszentelt Országkoronája”. 

A kínaiak számára a „hun” az „sziongnu” (sun nu), ami nagy rabló bandát jelent, akiknek az eurázsiai hatalmas területen, évezredeken keresztül kialakult és felbomlott államait és népeit illették ezzel a névvel. Írott kínai forrásból tudható, hogy ezek a népek önmagukat „hun”-nak nevezik, az ujgurok szerint ez azt jelenti, hogy a nap fiai. Magyarország neve ma kínaiul „sun ja li” és ennek fordítását vették át az európaiak, miáltal a „Hungaria” – magyarok által is használt! - ország név az ő nyelveiken „rablók (gonoszok) országát” jelenti (tessék nézni a lexikonjaikat és a szótáraikat). Lehet, hogy ezért neveztük mi át magunkat „magyar”-nak?

 Ki tudja? Mióta? Miért?

 

Álljon itt például:

„The AMERICAN HERITAGE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE”. Published by AMERICAN HERITAGE PUBLISHING CO., INC. and HOUGHTON MIFFLINN COMPANY Boston/New York/Atlanta/ Geneva, Illinois/Palo Alto. A 642. oldala akkora betűkkel, mint egy hangya lába, két oszlopon át csupa „hun”. Alább néhány idézet. Nem mind fordítom – a benne álló és érthető, fontosabb szavak alapján az is érti, aki nem tud angolul, a címszavak szövegében dőlt betűvel áll a fordításom:

Hun. 1. One of fierce barbaric race of Asiatic nomads who, leds by Attila ravaged Europe in the fourth and fifth centuries A. D. Egy ádáz, barbár ázsiai nép, amely Atila vezetésével feldúlta Európát a Kr. utáni negyedik és ötödik században. 2. Any savage, or destructive person. Valami barbár, vagy destruktív személy. 3. Slang. A German soldier. Used derogatorily. From Late Latin Hun, from Turki. 3. Közbeszédben egy germán zsoldos. Lekicsinylő értelemben. A késői latinból hun, származik a törökből.

Hun-gar-i-an. Hun., Hung. Of our relating to Hungary, its people, language or culture. 1. A citizen or native Hungary; especially, a Magyar. 2. The Finno-Ugric language spoken in Hungary: Magyar. 1. Született hungar, különösen a magyar. 2. A Hungary-ban beszélt finn-ugor nyelven: magyar.

Hungarian goulash.

Hun-ga-ry. Hungarian. Mag-yar-or-szág……(Medieval Latin Hungarian, from (H)ungari, U(n)gri, name of the people, from Old Russian Ugre. See Ugrian. A középkori latin Hungarian, származik a (H)ungari, U(N)gri-ból, a régi orosz Ugre-ból. Lásd: Ugrian.

hun-ger 1. A strong desire for food. Nagy étvágy. 2. a. The weakness, debilitation, or pain caused by a prolonged lack of food; starvation. Gyengeség, erőtlenség, vagy büntetés az étel rendszeres elvonásával; éhínség. b. Mild discomfort or an uneasy sensations caused by a lack of food. 3. A strong desire or craving for anything: a hunger for affection – v. hungered, -gering, -gere. 1. To have a need for food. Étel iránti vágy. 2. To have a strong desire or craving for anything. Erős vágy bármi iránt.  Used with after or for Reduced to poverty, he hungered for his old life. To cause to experience hunger; make hungry éhessé tesz. Middle english hunger. Old english hungor, hungur.

hunger strike. A refusal to eat or a voluntary fast undertaken as a method of protest.

hun-gry 1. Experiencing weakness, pain, or other discomfort from lack of food. 2. Desiring or craving food. 3 Strongly desiring or craving anything: hungry for recognition. 4. Characterized by or expresing hunger, greed, or craving.

5. Lacking richness or fertility: Hungry soil. Gazdagság, vagy termékenység hiánya: éhes föld.

Hun-nish 1. Of or pertaining to the Huns. 2. Of or pertaining to the laguage of the Huns. 3. Sometimes small Barbarous. Néha kicsit kegyetlen. The language of the Huns, variously classified as Turcic or Mongolian.  A hunok nyelve - néha töröknek, néha mongolnak minősítik.

És így tovább, és így tovább. Nagyon szépen be van épülve – például - az angol nyelvbe. Így ismert minket az egész nyugati világ – amikor Trianonban bölcs vezetőik döntöttek.

 Arra is álljon itt egy példa, hogy mindebből mit tanultunk. Napjaink nagy reklámötlete a „Hungaricum”. Indogermán nyelvészeink megtanították, hogy azokon a nyelveken, az elöljárót (prepozíciót) gyakran hátra teszik. Így lett – mint a nyelvészek mondják – Óbuda római neve Aquincum – ami annyit tesz, mint aqua quinque cum, azaz „öt vízzel” – amiben a -cum az a -val, -vel, tehát világos utalás, az akkor is már élvezett jó budai fürdőkre. Ha tehát a -cum az a –val, akkor a „Hungaricum” szó már jól érthető – és kérdés, hogy mennyire tekinthető jó ötletnek, ezzel a kifejezéssel igyekezni hírnevünket növelni a világban. No comment.

 

Csihák György